Uznesenie VV č.22

Uznesenie č. 22. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 11.6.2020

  1. VV  berie na vedomie :
  1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené
  2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
  3. Informácie o výsledkoch hlasovania Per-rollam
  4. Stav hospodárenia ObFZ GA
  • VV schvaľuje:
  1. Termín aktívu klubov na 25.7.2020 na MsU Galanta
  2. Začiatok s.r. 2020/2021 na 8.-9.8.2020 6. liga,( v prípade počtu účastníkov 15 – 16) a 7. liga 22.-23.8.2020 + v prípade počtu účastníkov 14 v 6.Lige.
  3. Náhradný termín družobného stretnutia s KEM ( U15 + U16) na 24.9.2020

V Galante  11.6.2020

Mgr. Ervín Kiss

                                                                                           predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Súvisiace články