Uznesenie VV č.15

Uznesenie č. 15. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 25.9.2023

  1. VV  berie na vedomie :
  1. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
  2. Stav hospodárenia ObFZ GA ku dňu 25.9.2023
  3. SMS komunikáciu medzi rozhodcom Š. Mrllákom a predsedom DK S.Matejčíkom
  4. Stanovisko KR ObFZ Galanta k inzultácií rozhodcu Š. Mrlláka zo dňa 29.8.2023 7.ligy GA P. Sady – Č. Voda
  5. Informácie  predsedu a stave prípravy knihy: Futbal v okrese Galanta.
  • VV odporúča:
  1. KR ObFZ GA riešiť porušenie Štatútu rozhodcu p. Mrllákom – Vulgárne prejavy na adresu predsedu DK a predsedu ObFZ Galanta a nerešpektovanie orgánov ObFZ Galanta
  2. OK ObFZ GA znovu prejednať US č.1 zo dňa 19.9.2023 na základe odborného stanoviska KR ObFZ Galanta

V Galante  25.9.2023

Mgr. Ervín Kiss

                                                                                           predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Súvisiace články