Uznesenie V V č. 20 zo dňa 13.01.2020

     Oblastný futbalový zväz Galanta

             Mierové Námestie 940 / 1

                              924 01 Galanta                                                      

             Telefón – fax 031 / 780 69 13

            Uznesenie č. 20. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 13.1.2020

 1. VV  berie na vedomie :
 1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené
 2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
 3. Žiadosť FC Slovan Galanta o dotáciu na obnovu UT.
 4. Prípravy na HT mládeže 2020 v ŠH v Galante
 • VV schvaľuje:
 1. Čerpanie a vyúčtovanie rozpočtu v roku 2019
 2. Inventarizačnú komisiu ObFZ Galanta v zložení: M. Barcziová, M. Horňáček, I. Molnár Ing.
 3. Zvolanie aktívu klubov – štatutárov FK a trénerov mládeže na 5.3.2020 v aule MU Galanta
 • VV ukladá:
 • Inventarizáciu majetku ObFZ Galanta

Zodpovedná: inventarizačná komisia                                Termín: do 10.2.2020

 • Zvolať aktív štatutárov a trénerov mládeže FK ObFZ Galanta na 5.3.2020

Zodpovedná: sekretárka                                               Termín: do 5.3.2020

V Galante  13.1.2020

Mgr. Ervín Kiss

                                                                                           predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články