Úradná správa č. 20

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 20.  16.1. 2020.

– žiada všetky Fo, aby nahlásili požadované zmeny termínov a začiatkov stretnutí pre jarnú časť súťažného ročníka 2019/2020. Žiadosti podané do termínu 14.2.2020 budú prerokované bez rokovacieho poplatku. K žiadosti zaslanom po tomto termíne bude zarataný rokovací poplatok.

– upozorňuje všetky FO, aby v zimnej prestávke venovali zvýšenú pozornosť na materiálno-technického zabezpečenia štadiónov. 

– žiada všetky FO, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili ŠTK (Adresár FO) a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF. 

– upozorňuje, že stretnutia sa zásadne predohrávajú, len v oprávnených prípadoch dohrávajú, max. do 14 dní (RS čl. II bod 1/h a dohoda musí byť schválená ŠTK ( SP, čl. 36/2 ).

– upozorňuje FO, že v zmysle SP  môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac päť dohôd o striedavom štarte hráča pre jedno svoje družstvo.

– oznamuje termíny halových turnajov:

 15. 02. 2020 – dorast

 22.02.2020 – starší žiaci

29. 02. 2020 mladší žiaci

 07.03. 2020 – prípravka

Uzávierka prihlášok je stanovená na 31.01.2020

ŠTK Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy. 

 

 

 

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články