Uznesenie VV č. 15 zo dňa 04.07.2019

            Uznesenie č. 15. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 4.7.2019

 

 1. VV berie na vedomie : 
 1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutie VV ObFZ – úlohy splnené
 2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
 3. Čerpanie rozpočtu do 7. 2019
 4. Správy predsedov odborných komisií za s.r. 2018/2019 ( ŠTK, DK, KR, MaK, OdvK, TMK – KM ŠF a RevK)

 

 1. VV schvaľuje:
 1. Konečné výsledky a tabuľky súťaží ObFZ Galanta v s.r. 2018/2019
 2. Rozpis súťaže ObFZ Galanta na s.r. 2019/2020
 3. Žiadosť V. Grobu aby U8 hrali súťažne v BA ObFZ.
 4. Program Riadnej konferencie ObFZ Galanta dňa 6.7.2019
 5. Návrh na konečnú verziu zmeny Stanov ObFZ Galanta
 6. V súťažnom ročníku 2020/2021 ak sa prihlási do MO II. trieda (7.liga) dospelí 12 a menej mužstiev, majstrovstvá oblasti MO dospelí (6.liga) sa zníži na počet 14 mužstiev.
 1. VV ukladá: 
 1. Organizačne zabezpečiť aktív klubov na MsÚ Galanta dňa 6.7.2019 o 9,00 a napísať zápisnicu o záveroch a rozhodnutiach aktívu.

Zodpovedný: Sekretárka -Barcziová                                         Termín:6.7.2019

 

 1. Vyhotoviť visačky ( tréneri, vedúci mužstiev a maséri ) pre všetky kluby hrajúce súťaže ObFZ Galanta a doručiť ich do začiatku súťažného ročníka

Zodpovedný: Sekretárka -Barcziová                                         Termín:31.7.2019

 

V Galante  4.7.2019

Mgr. Ervín Kiss

predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Súvisiace články