Uznesenie VV č.11

    Uznesenie č. 11. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 28.1.2019

 VV berie na vedomie :

 Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené

  1. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
  2. Informácie o prípravách na halové turnaje mládeže ObFZ Galanta
  3. Berie na vedomie pripomienky p. Jerigu

  VV schvaľuje:

  • Čerpanie rozpočtu ObFZ Galanta za rok 2018
  • Nákup športového materiálu z dotácie ZsFZ pre mládežnícke družstvá podľa dotačnej sumy pre mužstvá hrajúce v súťažiach ObFZ za 1638.-€ a pre mužstvá hrajúce v súťažiach ZsFZ 3684.-€
  • Družobné stretnutie výberu ObFZ Galanta dospelí s Komárom- Esztergom Megye na 1.mája 2019. Miesto stretnutia zabezpečí p. Takács A.
  • Družobné stretnutie výberu ObFZ Galanta U15 a U16 s Komárom- Esztergom Megye v Maďarsku na 23.mája 2019.

     VV ukladá:

Uskutočniť pracovné stretnutie predsedov KR a D, ŠTK a DK na spoluprácu a koordináciu činností OK

Zodpovední: predsedovia OK                                                   Termín: 14.2.2019

  1. Zabezpečiť nákup športového materiálu pre mládežnícke mužstvá podľa dotácie ZsFZ a vyúčtovanie zaslať na sekretariát ZsFZ

Zodpovední: sekretárka                                                Termín: 15.2.2019

  1. Zefektívniť paušálne náklady na telefón a mobilný internet pre predsedu ŠTK
  2. Zodpovední: predseda ObFZ GA Termín: marec 2019

 

V Galante  28.1.2019

Mgr. Ervín Kiss

predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články