Úradná správa č. 2 zo dňa 21.5.2020

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 2.  21.5. 2020. Podmienky na prihlásenie do súťaže na SR 2020/2021.: 1. Prihlášku má právo zaslať každý klub do tej súťaže v ktorej účinkoval v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020. Podľa predošlej vety klub Vozokany majú právo sa prihlásiť do súťaže VI. Liga dospelí. V prípade neprihlásenia sa družstva do príslušnej súťaže v ktorej pôsobil v ročníku 2019/2020, bude sa na uvoľnené miesto zaraďovať v súlade s SP čl. 17, podľa poradia v tabuľkách po jesennej časti , ktoré v tejto mimoriadnej situácii berieme ako pomocné kritérium. Prihlášky je možné zasielať od.1.6.2020 do 16.7.2020.

Nariadenie krízového štábu Slovenskej republiky

Podmienky pre vonkajšie športové aktivity vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka:

– tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,

– umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto usmernení a za podmienok vydanými mestami a správcami uvedených ihrísk,

– hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

– na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

– zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je použitie WC

– po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok, – je povinnosťou futbalistov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,

– v prípade potvrdenia nákazy COVID-19 sa riadiť usmerneniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva.

 Dôležitá je najmä alergologická anamnéza, lebo v najbližších dvoch mesiacoch budú vrcholiť ťažkosti alergikov – slzenie, opuchy a svrbenie očí, nádcha, kašeľ, kýchanie. Tieto prejavy by mohli mylne poukazovať na nákazu koronavírom.

2. ŠTK dáva do pozornosti RS čl. VI bod 1/a družstvo ktoré sa prihlási do súťaže v kategórii dospelí VI. Liga a nebude mať prihlásené žiadne družstvo mládeže ( dorast, mladší dorast alebo žiaci, alebo jedno družstvo prípravka + mladší žiaci) musí uhradiť nenávratný vklad na účet ObFZ Galanta 1500,- €, úhrada musí byť dokladovaná pri odovzdaní záväznej prihlášky do súťaže. vklady sa po skončení SR 2019 /2020 rozdelia medzi FO ktoré boli zaradené do súťaže VI. Liga dospelí .

Vysvetlenie pre SR 2020/2021:

Pri prihlásení družstva do SR 2020/2021 z dôvodu neodohrania celého súťažného ročníka 2019/2020 ( odohratá len jesenná časť ) kluby Šalgočka a Jánovce, pokiaľ sa prihlásia do súťaže a neprihlásia žiadne mládežnícke družstvo, ŠTK určuje uhradiť len 50% sumy to jest 750 €.

Ostatné kluby keď sa prihlásia do súťaže VI. liga dospelí a neprihlásia žiadne družstvo mládeže ( dorast, mladší dorast, žiaci alebo jedno družstvo prípravka + mladší žiaci sa považuje za jedno mládežnícke mužstvo) musia uhradiť celú sumu 1500 €

3. Pri prihlásení družstva do súťaže na SR 2020/2021

RS čl. III bod 1/c a 1/d na znenie neprihliada z dôvodu odohratia len jesennej časti SR 2019/2020 Uvedené body budú v platnosti v pôvodnom znení po dátume uzatvorenia prihlášok na SR 2020/2021.

4. Upravuje RS 2020/2021 čl. XVIII bod 1/a nasledovne:

Nenávratný štartovný vklad

Dospelí VI. Liga 75 €

Dospelí VII. Liga 60 €

Mládežnícke družstvá zdarma

Uvedené body budú v platnosti v pôvodnom znení po dátume uzatvorenia prihlášok na SR 2020/2021.

Termínová listina:

Jesenná časť začína 8. – 9.8.2020

končí 14. – 15.11.2020

Jarná časť začína 13. – 14.3.2021

                       končí 19. – 20.6.2021

V prípade, ak by štart nového ročníka z dôvodu pandémie nebol možný, tak budeme reagovať posunutím (odložením kôl na náhradný termín) začiatku súťaží do termínu, ktoré nám oznámia štátne orgány.

Vekové kategórie mládeže:

V kategórii dorastu štartujú hráči narodení po 1.1.2002 a mladší .

V kategórii žiaci štartujú hráči narodení po 1.1.2006 a mladší.

V kategória mladší. žiaci štartujú hráči narodení po 1.1.2008 a mladší.

V súťažiach vekových kategórií prípravka a žiaci je oprávnená hrať hráčka,

ktorá je najviac o dve vekové úrovne staršia, ako je veková úroveň

súťaže, v ktorej hrá za prípravku alebo žiakov; hráčka môže takto hrať

najviac do svojej vekovej úrovne U15 ( SP čl. 28 ).                                       V kategórii prípravka štartujú hráči narodení po 1.1.2010 a mladší.

Hráči štartujú vo svojej vekovej kategórii, po dovŕšení stanoveného veku

prechádzajú do najbližšej vekovej kategórie vždy k 1.1. kalendárneho

roku, a to po dovŕšení:

– 15. roku z kategórie žiakov do kategórie dorastu

– 18. roku veku z kategórie dorast do kategórie dospelých

ŠTK ObFZ Galanta do poručuje všetkým FO aby sledovali US za účelom v ktorých budú uverejňované ďalšie podmienky na SR 2020/2021.                                                                                    

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články