Úradná správa č.38

            Uznesenie č. 38. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 25.9.2017 

  1. VV berie na vedomie : 
  1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutie VV ObFZ – úlohy splnené
  2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
  3. Čerpanie rozpočtu do 9. 2017
  4. Informácie na termíny volebných konferencií ZsFZ / 12.1.2018 / a SFZ / 2.2.2018 /
  1. VV odporúča:
  1. Disciplinárnej komisií, aby pri prerokovaní všetkých NS a HNS, ktoré sa stanú mimo hracej plochy boli zainteresované osoby / kluby / predvolaný k prerokovaniu alebo vyžiadali ich písomné stanovisko k udalosti.
  2. Športovo technickej komisií, aby rešpektovala / vyhovela / vzájomnej dohode klubov na dohrávky neodohraných stretnutí v prípadoch, ak sa nejedná o mužstvá zainteresované o titul alebo priamo zostupujúce zo súťaže.

 

V Galante  25.9.2017

Mgr. Ervín Kiss

predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Súvisiace články