Úradna správa č. 42

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 42.  7.6. 2018.

Termín odovzdania tlačiva „Prihláška do súťaží“  pre súťažný ročník 2018/2019. je stanovený na deň 24.06.2018. do 24:00 hod. Prihlášku treba podať  mailom, poštou – rozhoduje pečiatka dátumu podania, osobne ( mail : stkobfzgalanta@centrum.sk ) NIE CEZ ISSF SYSTÉM !!! . Tlačivo sa nachádza na web stránke v sekcii „ Tlačivá dokumenty „ . Prihlášky doručené po tomto termíne nemusí ŠTK akceptovať. Nenávratný poplatok štartovného za každé prihlásené družstvo uhradiť a potvrdenie o úhrade predložiť  s tlačivom „Prihláška do súťaží“ . Poplatok uhradiť na číslo účtu ktoré je uvedené na tlačive. V prípade že poplatok nebude uhradený alebo nepredložené potvrdenie o úhrade s tlačivom, ŠTK nebude prihlášku akceptovať !!!

 Družstvo ktoré sa prihlási do súťaže MO dospelí a nebude mať  prihlásené jedno družstvo mládeže musí uhradiť nenávratný poplatok 1500 € ( tento poplatok je mimo štartovného za družstvo dospelých ) na účet ObFZ :  SK 31 0200 0000 0000 0133 0132 . Potvrdenie o úhrade 1500 €  predloží spolu s tlačivom  „Prihláška do súťaží“  . V prípade že potvrdenie o úhrade 1500 € nebude predložené družstvo dospelých bude preradené do súťaže MO II. trieda GA – ŠA

Družstvá z okresu Šaľa poplatok štartovné uhradia na účet ObFZ Nitra. 

Súťažný ročník 2018/2019 je zahájený termínom dňa odovzdania tlačiva „Prihláška do súťaží“  to znamená 24.06.2018. o 24:00 hod. . Keď sa po tomto termíne odhlási družstvo  bude sa postupovať podľa RS čl. IV 1/f.

– aktív ŠTK sa bude konať 07.07. 2018 o 09:00 hod. ( sobota ) v zasadačke MsÚ v Galante, účasť je povinná.

 – neschvaľuje žiadosť  FO P. Úľany  MO dospelí 29.kolo P. Úľany – D. Streda sa odohrá v pôvodnom termíne.

 – schvaľuje dohodu FO Jelka a FO Č. Voda  MO žiaci 26.kolo  Jelka  –  Č. Voda   sa odohrá dňa 14.6.2018  ( štvrtok ) o 17:30.

 – schvaľuje dohodu FO Pata a FO Abrahám Hoste  MO prípravka 16.kolo Pata  –  Abrahám Hoste sa odohrá dňa 8.6.2018  ( piatok ) o 17:00.

 Proti rozhodnutiam ŠTK uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.   

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články