Úradná správa č. 6

Úradná správa č. 6 odvolacej komisie zo dňa 26.4.2017

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 20.4.2017 prerokovala  odvolanie Kristián Lukovics proti rozhodnutiu DK ObFZ Galanta uverejneného v ÚS  zo dňa 05.04.2017 ( U – 99 ). Odvolacia komisia po preskúmaní dostupných písomných materiálov, video záznamu zo sekretariátu sa uzniesla na tomto rozhodnutí:

Odvolacia komisia konštatuje, že rozhodnutie DK zo dňa 05.04.2017 necháva v platnosti.

Share this Post!

Súvisiace články