Úradná správa č. 5

Úradná správa č. 5 odvolacej komisie zo dňa 20.4.2017

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 20.4.2017 prerokovala  odvolanie TJ Čierny Brod proti rozhodnutiu DK ObFZ Galanta uverejneného v ÚS  zo dňa 05.04.2017 (U 95,U 97, U 98). Odvolacia komisia po preskúmaní dostupných písomných materiálov, video záznamu zo sekretariátu sa uzniesla na tomto rozhodnutí:

Odvolacia komisia konštatuje, že rozhodnutie DK zo dňa 05.04.2017 necháva v platnosti.

Share this Post!

Súvisiace články