Vzor zmluvy o spoločnom družstve

VZOR

Dohoda o spoločnom družstve mládeže

uzatvorená podľa čl. 28 ods. 4 až 7 súťažného poriadku futbalu z 30. apríla 2015

medzi

 

Názov/Obchodné meno:

Sídlo:

Registrácia: Ministerstvo vnútra SR/Obchodný register

V mene ktorého koná: XY, predseda občianskeho združenia/konateľ/člen predstavenstva

IČO: ……..

(ďalej len „prvý klub“)

 

a

 

Názov/Obchodné meno:

Sídlo:

Registrácia: Ministerstvo vnútra SR/Obchodný register

V mene ktorého koná: XY, predseda občianskeho združenia/konateľ/člen predstavenstva

IČO: ……..

(ďalej len „druhý klub“)

 

 

Čl. I

 

(1) Prvý klub zaradený v súťaži …. a druhý klub zaradený v súťaži … uzatvárajú túto dohodu

 o vytvorení spoločného družstva mládeže oboch klubov v súťažnom ročníku 20…/20… .

(2) Strany dohody sa dohodli, že spoločné družstvo mládeže klubov má názov … a bude zaradené v súťaži s názvom … .

(3) Strany dohody sa dohodli, že

  1. a) za spoločné družstvo mládeže klubov bude voči tretím osobám vystupovať prvý klub / druhý klub,
  2. b) za spoločné družstvo mládeže klubov podľa súťažného poriadku futbalu, ostatných futbalových predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov bude zodpovedný prvý klub / druhý klub,
  3. c) po skončení platnosti tejto dohody bude v súťaži, v ktorej bolo zaradené spoločné družstva mládeže klubov pokračovať družstvo mládeže prvého klubu / druhého klubu.

(4) Strany dohody sa zaväzujú dodržiavať práva a povinnosti a obmedzenia týkajúce sa účasti družstiev mládeže klubov ustanovené najmä v čl. 28 ods. 4, 6 a 7 súťažného poriadku futbalu.

 

Čl. II

 

(1) Táto dohoda sa uzatvára na dobu súťažného ročníka 20../20.. .

(2) Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto dohody prechádzajú na právnych nástupcov strán dohody.

(3) Táto dohoda je vyhotovená v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá strana dohody a riadiaci orgán súťaže, v ktorej má spoločné družstvo mládeže klubov pôsobiť obdržia jedno vyhotovenia tejto dohody.

(4) Strany dohody vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, ďalej vyhlasujú, že je uzatvorená po ich vzájomnej dohode slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, a na znak súhlasu s ňou ju podpísali svojimi vlastnoručnými podpismi.

 

 

V …………………, dňa ………………………..          V ………………………., dňa ………………………

 

          Prvý klub:                                                                                                     Druhý klub:

………………………………….                                                                  ………………………………….

         Prvý klub                                                                                           Druhý klub

štatutár/predseda/konateľ                                                                  štatutár/predseda/konateľ

 

 

 

 

 

…………………………………. .                                                                 …………………………………

       Prvý klub                                                                                              Druhý klub

štatutár/predseda/konateľ                                                                    štatutár/predseda/konateľ

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články