Propoície HT – dorast

 

                                         „ Halový majster oblasti“

                                  Propozície pre ročník 2018 / 2019

 

ObFZ   Galanta v záujme pozitívneho prehĺbenia vzájomných športovo spoločenských vzťahov, v záujme zabezpečenia súťažnej činnosti, vyplnenia mimo súťažného času v zimnom období a so zreteľom na zabezpečenie kvalitnej zábavy pre široké vrstvy futbalového obecenstva , aktívnej činnosti športovcov a nadviazania korektných vzťahov Organizuje XII. ročník turnaja „Halový majster okresu „ pre družstvá žiakov, dorastencov a prípravka pôsobiacich v súťažiach Oblastného futbalového zväzu Galanta

Základné informácie:

Termíny jednotlivých turnajov:

Dorast – 09. 02. 2019

Žiaci – 16. 02. 2019

Mladší žiaci – 23.02.2019

Prípravka – 02. 03. 2019

Organizačné, finančné záležitosti a odmeny.

Dopravu si hradí a zabezpečuje každý účastník turnaja o „Halového majstra okresu“ . Štartuje sa na vlastné náklady.

Štartovný vklad:

Dorast 50 € – jedno družstvo

Žiaci 20 € – jedno družstvo

Prípravka, ml. žiaci – zdarma

Platbu treba zrealizovať poštovou poukážkou na účet ObFZ  Galanta. Štartovné sa použije na ceny a ostatné výdavky pri organizácii turnaja.

Ceny a odmeny:

  1. miesto – Putovný pohár predsedu ObFZ + pohár, diplom
  2. miesto – pohár, diplom
  3. miesto – pohár, diplom

Vyhodnotený bude najlepší hráč, najlepší strelec ( góly zo značky PK sa započítavajú  len premenené v riadnom hracom čase) , najlepší brankár ktorí budú ocenený malou pozornosťou.

Organizačný výbor:

1) riadi turnaj organizačne, športovo-technicky( agenda po stretnutiach, stanovenie poradia, protesty, námietky).

2 ) Na halový turnaj deleguje rozhodcov Komisia rozhodcov ObFZ  v súčinnosti s OV turnaja , zodpovednými osobami delegovanými organizačným výborom

3 ) rieši disciplinárne priestupky vyskytujúce sa na stretnutiach, udeľuje disciplinárne opatrenia rozhodnutia ( operatívne).

4 ) zabezpečuje zdravotnú službu na jednotlivých  turnajoch

5 ) stanovuje poradie, rozhoduje o trestoch, určuje najlepších hráčov

6 ) tvoria ho predseda ŠTK, vybraný členovia odborných komisii, a ďalší funkcionári ObFZ

7 ) rokovací poplatok pri námietkach 10 €

 

     Športovo – technické ustanovenia  halového turnaja

1) Hrací systém zimného halového turnaja:

  1. a) Hrá sa na ploche rozmerov hádzanárskeho ihriska, bránky 5 x 2 m v skupinách systémom každý s každým.

2) Hrací čas:

– 1x 20 minút stretnutia, za použitia časomiery – hrubý čas. V prípade nerozhodného výsledku sa okamžite kopú po 3 pokutové kopy, ak sa ani tak nerozhodne , tak po 1 až do rozhodnutia. Kopy môžu vykonávať iba hráči , ktorý boli na hracej ploche pri záverečnom hvizde rozhodcu ( v žiadnom prípade nemôže kop vykonávať hráč z lavičky náhradníkov). V tomto prípade sa budú body a gólový pomer prideľovať nasledovne:

príklad: stretnutie skončí v riadnom hracom čase 3 : 3 kopy skončia v pomere 4 : 5 jeden bod sa pridelí pre  mužstvo ktoré premenilo menej kopov zo značky PK, dva body sa pridelia pre mužstvo ktoré premenilo viac kopov zo značky PK a gólový pomer sa pridelí v pomere 3 : 4. Za víťazstvo v riadnom hracom čase sa pridelí pre víťazné mužstvo 3 body a pre porazené mužstvo 0 bodov. Hrá sa bez polčasu    

3) Počet hráčov : 4 hráči v poli + brankár

4( Bránky : 5 x 2 m

5) Očíslovanie počas celého turnaja sa nemení, obuv vhodná do haly

6) Povrch hracej plochy : Parkety

7) Na halový turnaj deleguje rozhodcov Komisia rozhodcov ObFZ  v súčinnosti s OV turnaja. Na každé stretnutie je potrebné  rozhodcu, asistenta, ktorý má na starosti časomieru a vylúčených . Delegáta dohliadajúceho na celkovú disciplínu účastníkov, ako aj obecenstva.

8) Pravidlá hry všeobecne platné v stretnutiach zimného halového turnaja:

8/1) Hráč nastupuje za klub v ktorom je registrovaný v danom  čase turnaja.

8/2)  Hra brankára podľa pravidiel futbalu. Obmedzuje sa len pri zakladaní útoku vyhodením lopty brankárom, keď rukou môže loptu rozohrať v každom prípade len do polovice ihriska ( pri vyhodení za polovicu ihriska bez toho, aby lopta padla na vlastnú polovicu HP alebo sa jej dotkol ktorýkoľvek hráč na HP rozhodca hru preruší a súper zahráva voľný kop zo stredu HP). Položením lopty brankárom na HP je lopta v hre ( ak súper odoberie loptu brankárovi po položení lopty na HP a dosiahne gól tento platí) pokiaľ to nie je PVK alebo NVK .

8/3) Malá domov posudzuje sa podľa pravidiel futbalu

8/4) Pokutový kop sa vykonáva zo značky 9 m – priestupok proti pravidlám  v PÚ, zavinený brániacim  hráčom  sa trestá PK.

8/5) Pravidlo 5 sekúnd: Pre podporenie plynulosti hry bude uplatňované  a v prípade nedodržania tohto limitu pri rozohrávaniach  získava loptu súper na mieste priestupku ( aj v prípade striedania).

8/6) Rozohrávanie lopty po opustení HP : Hracia plocha je vyznačená mantinelom po bokoch. Vhadzovanie sa vykonáva rukou – priamo dosiahnutí gól neplatí, rohový kop sa vykonáva nohou. Rohový kop sa vykonáva aj keď brankár vyrazí loptu za bránkovú čiaru.

8/7) Striedanie : Hokejovým spôsobom – striedajúci hráč musí prvý opustiť HP inak sa to bude považovať za vyšší počet hráčov na HP ( ŽK ).

8/8) Technické prerušenie: Ak sa lopta dotkne stropu haly, R hru preruší a z miesta priestupku rozohráva družstvo, ktoré sa neprevinilo voči tomuto pravidlu.

8/9) Vzdialenosť pri kopoch je stanovená 3 m , opakované nedodržanie sa trestá ŽK.

8/10) Vkĺzačky  v záujme ochrany športovcov sa považujú za nedovolenú hru a trestajú sa ŽK. V obzvlášť závažných prípadoch ČK.

9) Disciplinárne pravidlá:

Udelenie ŽK  vylúčenie hráča na 2 min. ( po 2 min. hrá družstvo v plnom počte).

Udelenie ČK  vylúčenie hráča na 5 min. a zároveň do konca stretnutia ( po 5 min. hrá družstvo v plnom počte) Hráč môže v ďalšom stretnutí nastúpiť, pokiaľ OV turnaja nestanový inak. Ak R vylúči hráča, ďalší vylúčený hráč z toho istého družstva čaká na uplynutie trestu predchádzajúceho vylúčeného  hráča na striedačke a nahradí ho iný hráč z lavičky ( min. počet hráčov na HP 3), vylúčený hráč sa po inkasovanom góle nevracia na HP , musí si odpykať celý trest ( 2 alebo  5 min.).  Pri udelení ŽK  pre brankára ostáva na HP trest 2 min. si odpyká jeden z hráčov na hracej ploche a družstvo pokračuje v oslabení 2 min.. Pri udelení ČK pre brankára musí opustiť HP a družstvo pokračuje v oslabení 5 min. Po uplynutí 5 min. sa brankár vracia na HP ak OV nerozhodne inak. Pri udelení ŽK alebo ČK hráčovi na lavičke družstvo pokračuje bez oslabenia ale daný hráč nesmie nastúpiť v danom stretnutí . OV rozhodne o jeho ďalšom štarte na turnaji.

Inzultácia R – Vylúčenie družstva z turnaja a odstúpenie družstva na DK a bude riešené podľa DP

10) Kritéria pre umiestnenie:

Počet bodov

Vzájomný zápas

Gólový rozdiel

Viac vstrelených gólov

 

11) Každé družstvo si prinesie 2 súpravy dresov odlišnej farby. Technický vedúci výpravy predloží pred turnajom  ( najneskôr 1 hodinu pred stretnutím alebo predošlí deň ) 2 x súpisku , ktorá musí obsahovať, meno, priezvisko, registračné číslo hráča , číslo dresu, názov FO. Zároveň predloží  reg. preukazy hráčov, bez reg. preukazov hráči nebudú pripustený k hre !!!. Hráč nastupuje za klub v ktorom je registrovaný v danom  čase turnaja.

Záverečné ustanovenie:

Úrazové poistenie účastníkov turnaja  zabezpečuje každý účastník turnaja individuálne . Hráči si prinesú aj karty poistenca pre prípad , že by došlo k nečakanej udalosti. Starostlivosť o zdravotné zabezpečenie turnaja má OV.

Dôležité upozornenie:

Pri používaní športovej haly počas turnaja požaduje OV od každého kolektívu aby sa riadili podľa  pravidiel slušného správania. Za prípadné poškodenie zariadení a športovej haly je zodpovedný kolektív resp. jednotlivec, ktorý ho zapríčinil. Predmetné pravidlá a ustanovenia berie každý účastník na vedomie a túto skutočnosť potvrdzuje podpisom vedúceho kolektívu.

 

Pokiaľ  OV zistí že hráč nastúpil za družstvo a nie je registrovaný za daný klub, všetky stretnutia sa kontumujú v ktorých hráč nastúpil.

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články