Vážení športoví priatelia


 Oznámenie(306.9 kB)Školenie trénerov

Obmedzený – neobmedzený

 

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie. V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia.

Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu)


Sekretariát ObFZ Galanta oznamuje všetkým rozhodcom a delegátom, že tlačivo
" Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch " si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte . 

 

Finančný príspevok 

Na základe rozhodnutia výkonného výboru, SFZ vypísal výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Uvedená výzva, spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na rok 2017, je zverejnená na webstránke SFZ, v časti projekty / futbalová infraštruktúra.

Zámerom projektu je finančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo futbalových kluboch so zameraním sa na futbalovú infraštruktúru, ktorú využívajú pre svoju tréningovú prípravu a zápasovú prax mládežnícke družstvá.

Cieľom projektu je vybrať každoročne projekty zamerané na futbalovú infraštruktúru po celom Slovensku na základe jasne stanovených kritérií, a to formou refundácie výdavkov vynaložených na účel podpory, pod podmienkou spolufinancovania zo strany partnera alebo tretej strany.

 

Účel poskytnutia finančného príspevku na „rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry“

 • tréningové ihriská a plochy s prírodnou alebo umelou trávou
 • hlavné hracie plochy futbalových ihrísk a štadiónov
 • rekonštrukcia a výstavba tribún futbalových ihrísk a štadiónov
 • rekonštrukcia a výstavba zázemia (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa) futbalových ihrísk a štadiónov

Výška alokovaných prostriedkov na rok 2017

 • 500.000,- EUR (pri dodržaní regionálneho princípu: 10% BFZ, 30% ZsFZ, SsFZ a VsFZ)
 • Výška sumy finančnej podpory na jeden projekt minimálne 10.000,- EUR, maximálne 50.000,- EUR

Termín predkladania žiadostí / projektov

 • 31.3.2017

Termín vyhodnotenia a schvaľovania žiadostí / projektov

 • 30.4.2017

Povinné spolufinancovanie zo strany partnera

 • 25% z celkovej sumy (Príklad: Pokiaľ by bola výška podpory SFZ 30.000,- EUR = 75%, potom povinné spolufinancovanie by bolo vo výške 10.000,- EUR = 25%)

Povinné súčasti žiadosti

 • jednoduchá architektonická štúdia (nákres, popis)
 • popis projektu a jeho budúceho využitia
 • časový harmonogram realizácie projektu (ukončené najneskôr do 31.12.2017)
 • položkovitý rozpočet projektu po jednotlivých objektoch s uvedením výšky spolufinancovania
 • zdokladovanie majetkovo-právnych vzťahov k predmetu výstavby / rekonštrukcie
 • informácia k práci klubu s mládežou (súťaže, počty družstiev a hráčov, odchovanci, reprezentanti)

Kritériá pre posúdenie predložených žiadostí

 • budúce využitie infraštruktúry pre potreby mládežníckych družstiev
 • celkový počet mládežníckych družstiev
 • kvalita predloženého projektu
 • účelnosť použitia finančných prostriedkov
 • možnosť využitia infraštruktúry pre potreby SFZ, RFZ a ObFZ
 • výška spolufinancovania partnera
 • regionálny princíp (v pomere 10:30:30:30)

Poznámka: Partneri SFZ (mestá, resp. futbalové kluby) v aktuálne prebiehajúcich projektoch zameraných na futbalovú infraštruktúru (napr. projekt „futbalové štadióny“ a projekt „umelé ihriská“) nemôžu byť zaradení medzi uchádzačov o podporu v tomto projekte. 

Adresa pre zasielanie žiadostí

 • elektronicky: infrastruktura@futbalsfz.sk (v kópii na príslušný RFZ)
 • písomne: SFZ, oddelenie strategických projektov, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

Kontakt pre prípadné otázky k projektu a žiadostiam

 
 


 Stretnutie s Majstrom sveta z Brazílie(271.3 kB) 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Galanta.

internetový partner: www.itstudio.sk